MenuMenu
NLMenu
EN
Zoeken

Voorwaarden Ballenkinderen

ACTIEVOORWAARDEN BALLENKIDS - ABN AMRO Open 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Ballenkids gezocht!’ (hierna 'de Actie’). Deze actie wordt georganiseerd door WSM Worldwide Sports Management B.V., gevestigd op Oostkade 20, 3261 KL, te Oud-Beijerland, ten behoeve van het ABN AMRO Open, (hierna 'de Organisatie’).

2. De spelvoorwaarden worden uitsluitend op deze webpagina gecommuniceerd. Door deelname aan de Actie wordt de Deelnemer (hierna: 'Deelnemer’) geacht de spelvoorwaarden te hebben geaccepteerd. Na acceptatie van de spelvoorwaarden zijn deze onvoorwaardelijk van toepassing.

3. De Organisatie behoudt zich het recht voor om promotionele acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en hierbij niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder dat de Organisatie gehouden is enige schade aan Deelnemers te vergoeden.


DE ACTIE EN DE LOOPTIJD
1. De Actie vindt plaats in de periode van 26 oktober 2023 tot en met 18 februari 2024 in Rotterdam. De geselecteerde winnaars komen op verschillende momenten in actie tijdens het ABN AMRO Open of de testmomenten.

2. De Deelnemer doet mee aan verschillende sportieve activiteiten, die samen met houding en gedrag tijdens de Actie, bepalend zijn voor zijn of haar resultaat. Aan het eind van de Actie worden alle winnaars geïnformeerd tijdens een prijsuitreiking.

3. Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd.

DEELNEMERS

1. Deelname aan de Actie is voor iedereen toegankelijk die in februari 2024 de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar heeft. Betrokken partijen kunnen te allen tijde een Deelnemer verzoeken (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2. De Organisatie zal een Deelnemer aan de Actie van deelname uitsluiten wanneer de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. De Organisatie is nimmer aansprakelijk in het geval dat de uitnodiging voor deelname aan de actie niet ontvangen is per e-mail.

4. Iedere Deelnemer verleent door acceptatie van de spelvoorwaarden zijn/haar medewerking aan promotionele activiteiten in verband met de Actie zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat.

5. Deelname aan de Actie is gratis.

6. Deelname aan de Actie is toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking, met uitzondering van kinderen in een rolstoel of met een visuele beperking, in verband met veiligheidsaspecten. In afwijkende gevallen behoudt de Organisatie het recht om te beslissen of een kind voor deelname in aanmerking komt.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

1. Door acceptatie van de spelvoorwaarden van het Spel geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar beeltenis te publiceren op de site van ABN AMRO en ABN AMRO Open, sociale media-­profielen van ABN AMRO en ABN AMRO open en in de nieuwsbrief van ABN AMRO en ABN AMRO Open.

2. Deelnemer stemt in met publicatie van zijn/haar portret door ABN AMRO en ABN AMRO Open voor publiciteitsdoeleinden indien de Deelnemer als ballenjongen of ballenmeisje in actie komt tijdens de ABN AMRO Open.

3. Voorts geeft de Deelnemer aan de Organisatie toestemming om alle gegevens te verzamelen die de Organisatie noodzakelijk acht voor de uitreiking van de prijzen of de inzet van de Deelnemer als ballenjongen of ballenmeisje.

4. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG.

WIJZIGING SPELVOORWAARDEN
1. De Organisatie kan te allen tijde deze spelvoorwaarden, waaronder de in deze spelvoorwaarden weergegeven te winnen medewerking als ballenjongen of ballenmeisje, wijzigen.

KLACHTEN
1. Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met het door de Organisatie georganiseerde Spel, dan kan de Deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, schriftelijk aan de Organisatie kenbaar te makenvia info@abnamro-open.nl.

2. De Organisatie streeft er naar de klacht spoedig te beantwoorden.

AANSPRAKELIJKHEID

1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan de Actie, of de inzet als ballenjongen of ballenmeisje.
2. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor eventuele schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van of in verband met het Spel.
3. Druk, spel, zet-­ of vergelijkbare fouten kunnen de Organisatie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie in het leven roepen.

TOEPASSELIJK RECHT
1. Op deze Spelvoorwaarden en het Spel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.